KOHTUUDESTA

 

KOHTUUSPAMFLETIT

Kohtuusliikkeen toinen Kohtuuspamfletti Elonkirjo edellä kertoo itäsuomalaisista ympäristökamppailuista ja onnistumisista. Kamppailuja yhdistää yksi piirre: niissä luonto nähdään lahjana, jota me emme omista. Siksi emme voi tehdä luonnolle mitä hyvänsä. Kamppailuun lähteminen on rohkeaa, lahjasta huolehtiminen oikein ja viisasta. Kohtuus viihtyy viisauden, oikeudenmukaisuuden ja rohkeuden seurassa.

Pamfletti juhlistaa kymmenenvuotiasta Kohtuus Vaarassa -kansalaisliikettä, joka toimii Pohjois-Karjalassa omaehtoisesti ja järjestäytymättä. Kirjoittajat liittyvät tavalla tai toisella kohtuusliikkeeseen.

Osta Kohtuuspamfletti Into Kustannuksen kirjakaupasta

 

Pamfletti_kansikuva

Ensimmäinen kohtuuspamfletti esittelee uuden kohtuuden kulttuurin alkuja. Huomio siirtyy talouskasvusta hyvinvointiin ja onnellisuuteen, minästä meihin ja aineellisesta aineettomaan. Pamfletin kirjoittajat ovat kohtuusliikkeen aktiiveja.

Tutustu Kohtuuspamflettiin, julkaistu 2015

__________________________

Kohtuusliikkeen yhteystiedot:

Pauliina Kainulainen:

pauliina.kainulainen(at)uef.fi

___________________________

 

 

 

 

 

 

KYMMENEN KOHTUULLISTA VAATIMUSTA

Hyväksytty Kolilla 24.10.2009

1. Elämäntavan syvällinen muutos on välttämätön. Pelkkä teknologia ei pelasta.

2. Tarvitaan yhteisiä sitovia rajoituksia kulutukseen. Tulevien sukupolvien pöydästä syöminen on lopetettava.

3. Energian käytön vähentäminen on ainoa mahdollisuus vastata riittävän nopeasti ilmastokriisin haasteeseen. Kulutusta on supistettava oikeudenmukaisesti ja hallitusti.

4. Ydinenergian ja uraanikaivosten tilalle kotimainen, hajautettu ja uusiutuva energiantuotanto.

5. Mainontaa on rajoitettava. Se luo keinotekoisia tarpeita.

6. Paikallisen tiedon tuhoaminen on lopetettava. Kokemusperäistä viisautta tarvitaan ekologisesti kriisiytyvässä maailmassa.

7. Luonnonvarojen kuluttamista on verotettava progressiivisesti.

8. Asevarustelu on lopetettava. Se vie ihmiskunnalta voimavarat ilmastokriisin torjunnasta.

9. Rajallisella maapallolla on luovuttava tavoittelemasta jatkuvaa kasvua.

10. Kohtuus arvoonsa. Se on vapautta kulutusriippuvuuksista.

 

Ten reasonable requests 

Conference of Moderate Living, Koli 24.10.2009

1. A fundamental change in our lifestyle is imperative. Technology alone is not a solution

2. We need jointly agreed limits to consumption. We must stop feasting at the table of the future generations

3. Cutting down energy consumption is the only means by which to respond rapidly to the urgency of the climate crisis. Energy consumption must be curbed by just and fair means.

4. In stead of nuclear energy and uranium mines, we must develop domestic decentralized and renewable energy production

5. Advertising which creates artificial needs must be prohibited

6. We must not allow local knowledge to disappear. Practical wisdom is of paramount importance in a world facing ecological crises

7. Progressive taxation must be imposed on the consumption of natural resources

8. Military expenditure must be stopped. It is wasting resources which humanity needs in fighting the climate crisis.

9. We must give up the fatal pursuit of limitless growth on a finite planet.

10. Moderate living must be restored as a major value of society. It frees us from the endless pursuit of material pleasures at the expense of all others.

 

Tio rimliga krav

1. En djupgående förändring av livsstilen är nödvändig. Teknologin allena kan inte rädda oss.

2. Det behövs gemensamma, bindande begränsningar av konsumtionen. Vi måste sluta äta från kommande generationers bord.

3. En minskning av energiförbrukningen är vår enda möjlighet att tillräckligt snabbt reagera på klimatkrisens utmaning. Konsumtionen bör minskas rättvist och kontrollerat.

4. Inhemsk, decentraliserad och förnybar energiproduktion behöver utvecklas istället för kärnenergi och urangruvor.

5. Reklamen bör begränsas. Den skapar konstgjorda behov.

6. Utplånandet av lokal kunskap bör stoppas. Erfarenhetsbaserad visdom behövs i vår värld som befinner sig i ekologisk kris.

7. Förbrukning av naturresurser bör beskattas progressivt.

8. Den militära upprustningen bör upphöra. Den stjäl kraftresurser som mänskligheten behöver för att bekämpa klimatkrisen.

9. På vårt begränsade jordklot måste vi sluta eftersträva ständig tillväxt.

10. Rimlighet till heders. Den frigör oss från konsumtionsberoende.

 

Teesit naulattiin

Kohtuusteesit naulattiin Kolin luontokeskus Ukon oveen 24.10.2009. Ukossa kokoontui tuolloin ensimmäinen Koli Forum, jonka varjotapahtumaksi ensimmäinen kansalaisseminaari järjestettiin.

______________________

Siirretään Suomen ylikulutuspäivä historiaan! 

Vi förpassar den ekologiska skuldens dag till historien!

Suomi kuluttaa jo vuoden 100 ensimmäisen päivän aikana oman osansa maapallon luonnonvaroista. Ihmiskunta tarvitsisi 3,4 maapalloa suomalaisten kulutustottumuksilla – ja meillä on vain tämä yksi planeetta! TaKoPaja on Suomen kohtuusväen kanssa mukana haastamassa kansalaistahoja, päättäjiä, yhteisöjä ja yksilöitä siirtämään Suomen ylikulutuspäivää historiaan. Haaste on kaksikielinen.

Under årets 100 första dagar förbrukar finländarna sin del av jordens naturresurser. Med våra nuvarande konsumtionsvanor skulle mänskligheten behöva 3,4 jordklot – men vi har bara en planet! Omställnings- och miljöfolk runt om i Finland utmanar medborgargrupper, beslutsfattare, samfund och enskilda personer att i snabb takt förpassa den ekologiska skuldens dag till historien. Den svenska texten följer på den finska.

Suomen kohtuusväen haaste