Työn merkitykset kohtuustaloudessa

Kohtuus vaarassa VI -seminaarin työpaja perustuu havaintoihin, joita olemme tehneet ympäristötietoisuutta työelämässä käsittelevän tutkimuksen yhteydessä. Olemme haastatelleet 20 ympäristötietoista ihmistä siitä, miten tietoisuus näkyy heidän elämässään sekä työelämävalinnoissaan. Erityisesti käytämme työpajatyöskentelyn pohjana havaintoja siitä, millaisia erilaisia merkityksiä työ sai haastatteluissa.

Tutkimuksemme mukaan työn merkitys määrittyy monitasoisesti: suhteessa työn mielekkyyteen itselle, suhteessa lähiyhteisöön ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Ympäristötietoisille ihmisille työn merkitys määrittyy myös suhteessa huoleen ympäristöstä. Syvää ympäristöhuolta tunteville työ määrittyy suhteessa vaihtoehtoiseen kestävään elämäntapaan. Tällöin työn arvoa, mielekkyyttä ja merkitystä arvioidaan suhteessa globaaleihin ympäristöongelmiin ja globaalin tuotantorakenteen epäkohtiin. Toisille työn arvo määrittyy etupäässä suhteessa kansallisvaltioon ja kansantalouteen, osallistumisena hyvinvointivaltion ylläpitoon. Nämä erilaiset perspektiivit tuottavat hyvin erilaisia kuvauksia siitä, mikä koettiin oikeaksi, arvokkaaksi tai hyväksi työksi.

Työpajassa lähdetään näiden tutkimushavaintojen kautta tarkastelemaan osallistujien omia käsityksiä työstä ja työn mielekkyydestä ja merkityksestä. Tarkoituksena on pohtia, miten näitä työn saamia erilaisia merkityksiä avaamalla voidaan löytää erilaisia tapoja kohtuullistaa työtä ja työelämää.

TIina Taipale